İcra ve İflas Hukuku

Balkaya & Balkaya, avukatlık ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğü müvekkillerinin, taraf olmaları halinde, icra ve iflas süreçlerini yürütmekte ve neticelendirmektedir.

Bu bağlamda, kıymetli evraka müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, iflas prosedürüne ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirme, davaları yürütme, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme, istihkak davası, icra ceza davalarını takip etme ve benzeri hizmetler verilmektedir.