slide-1

Balkaya & Balkaya Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku

Balkaya & Balkaya Hukuk Bürosu

İcra İflas Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, Aile Hukuku alanlarında
geniş deneyime sahiptir

Balkaya & Balkaya Hukuk Bürosu

Özel Hukuk alanında, müvekkillerimizin beklenti ve
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli hizmet sunmaktadır.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner
Konfüçyus
Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Freud
Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar
Thomas Aquinas

İlkeler & Değerler

Haklı saygı ve güvene sahip olan Balkaya & Balkaya Hukuk Bürosu genel hukuk hizmetleri alanında, beklenti ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde, yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. İlke olarak benimsediğimiz çalışma prensibimiz ile her projemizde bir önceki projeden daha azimli ve daha çok tecrübe kazanmış olarak kararlılıkla çalışıyoruz.

Neden Faklıyız?

İntikal eden konunun hukuki perspektifte araştırılmasının ardından, sürecin olumlu/olumsuz yanlarının değerlendirilmesi ve izlenecek yolun belirlenmesine karar verilir. Değerlendirme sonucunda verilen kararların uygulamasına geçilir. Gerek Yargı Mercileri gerekse diğer kulvarlarda devam eden/sonuçlanan süreçler hakkında, alınan neticelere göre strateji planlaması yapılır.

Misyon & Hedefler

İki ana alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. İlki; en iyi ve en parlak yetenekleri etkilemeli ve aramıza katmalıyız: Biz en iyilerin çalışmak istediği ilham veren bir marka ve şirket olarak kalmak istiyoruz. İkincisi; şirket içerisindeki çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz, çünkü farklı bakış açıları ve geçmişler yenilikçilik kültürünün ve sonuca giden başarının anahtarıdır.


Uluslararası Yargılama & Tahkim

Müvekkillerinin yurt dışındaki ticari faaliyetlerinden doğan ihtilafların çözümlenebilmesinde aktif olarak yer almaktadır. Bu çerçevede müzakerelere katılmakta, uyuşmazlığın çözümü için


Daha Fazla...

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sahip olduğu uzmanlık ile bu alandaki ihtiyaca cevap verme gayreti içerisindedir. Bu alanda vermekte olduğumuz hukuki hizmetlere örnek olarak;


Daha Fazla...

İcra - İflas Hukuku

Avukatlık ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimizin icra dosyaları tarafımızdan yürütülmekte ve neticelendirilmektedir.


Daha Fazla...

Ticaret, Banka ve Şirketler Hukuku

Bankacılık Hukuku açısından da çok önemli olan Akreditifler, ICC Yeknesak Kuralları, Incoterms, şirket kuruluşu, esas mukavele değişiklikleri, anonim ortaklık yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları, organlar arası uyuşmazlıklar, azınlık hakları, imtiyazlı paylar (altın paylar),


Daha Fazla...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları iktisabı, tescili, bu hakların korunması, vaki ihlalleri engelleme ve bu ihlallerden doğan maddi ve manevi zararları dava etme, sorumluları hakkında ceza davaları açma, suça konu malları müsadere etme, lisans devir sözleşmeleri hazırlama, bu sözleşmeye aykırılıkları dava etme.


Daha Fazla...

Deniz Hukuku

Tüm deniz aşırı ticaret anlaşmalarının yakından irtibatlı olduğu Deniz Hukuku alanında Furkan Aras Hukuk & Danışmanlık Bürosu; sahip olduğu deneyim ile müvekkil şirketlere şu konularda hukuki hizmet vermektedir:


Daha Fazla...

Gayrimenkul Hukuku

Taşınma mülkiyeti kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar,


Daha Fazla...

Rekabet Hukuku Ve Anti-Dumping Soruşturmaları

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde açılmış veya yurtdışında mukim kurumlarca başlatılmış olan anti-dumping soruşturmalarının yürütülmesi ve işbu soruşturmalarda şirketlerin temsili.


Daha Fazla...

İş Hukuku & Aile Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sözleşmeleri hazırlamak ve incelemek, ihtilaf halinde tarafları mahkeme ve resmi makamlar önünde temsil etmek.


Daha Fazla...
>

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Arayınız...