İcra - İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku

Avukatlık ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimizin icra dosyaları tarafımızdan yürütülmekte ve neticelendirilmektedir.

Kıymetli evraka müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, iflas prosedürüne ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirme, davaları yürütme, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme, istihkak davası, hacizli veya rehinli oto satışı, icra ceza davaları.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Araynız...