Anasayfa Avukatlar Yayınlar Linkler İletişim Giriş Sayfası Faaliyet Alanları

 

          
          Faaliyet Alanları
 
   
 Uluslararası Yargılama & Tahkim


BALKAYA & BALKAYA müvekkillerinin yurt dışındaki ticari faaliyetlerinden doğan ihtilafların çözümlenebilmesinde aktif olarak yer almaktadır. Bu çerçevede müzakerelere katılmakta, uyuşmazlığın çözümü için teklif hazırlamakta ve hukuki görüş vermektedir. Uyuşmazlığın bu çalışmalar neticesinde çözümlenememesi halinde yabancı mahkemelerde dava açmakta veya uluslararası tahkim prosedürünü işleterek müvekkilini ilgili tahkim kurulu nezdinde temsil etmekte ya da mediasyon ve arabuluculuk gibi diğer alternatif ihtilaf çözüm yollarına başvurmaktadır. Türk Mahkemelerinden alınan ilamların veya Türkiye'de yürütülen tahkim heyeti kararlarının başka ülkelerde icrasını, aynı zamanda başka ülkelerde alınan mahkeme ve tahkim heyeti kararlarının tanıma ve tenfizini yapmak suretiyle bu kararlara Türkiye'de icra kabiliyeti kazandırmaktadır.

-Başa Dön-


 

Uluslararası Ticaret Hukuku

BALKAYA & BALKAYA, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sahip olduğu uzmanlık ile bu alandaki ihtiyaca cevap verme gayreti içerisindedir. Bu alanda vermekte olduğumuz hukuki hizmetlere örnek olarak;

•  Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri derç etmek.

•  Yurtdışında yapılacak yatırımlarda; yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş verme, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme.

•  Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek.

•  Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlamak.

•  Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda karşılaşılabilecek sorunları asgari düzeye indirmek. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki görüş vermek.

•  İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek.

-Başa Dön-

 


İcra - İflas Hukuku

Avukatlık ve müşavirlik hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimizin icra dosyaları tarafımızdan yürütülmekte ve neticelendirilmektedir.

Kıymetli evraka müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, iflas prosedürüne ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirme, davaları yürütme, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme, istihkak davası, hacizli veya rehinli oto satışı, icra ceza davaları.

-Başa Dön-Ticaret, Banka ve Şirketler Hukuku

Bankacılık Hukuku açısından da çok önemli olan Akreditifler, ICC Yeknesak Kuralları, Incoterms, şirket kuruluşu, esas mukavele değişiklikleri, anonim ortaklık yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları, organlar arası uyuşmazlıklar, azınlık hakları, imtiyazlı paylar (altın paylar), tahvil ihracı, şirketlerin feshi, infisahı ve tasfiyesi, şirket birleşme ve devralmaları, nevi değiştirme, SPK mevzuatı, lisans ve distribütörlük anlaşmaları, müvekkilleri adına veya müvekkilleri ile beraber müzakerelere katılma, mevcut sözleşmeler hakkında mütalâa verme, sözleşme tanzimi, joint venture/ortak girişim kuruluş anlaşmasını ve uydu sözleşmeleri kaleme alma, yurt dışında çeşitli ülkelerde şirket-offshore/onshore sirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirme, her türlü ticari uyuşmazlığın çözümlenmesi ve ticari davaların takibi.

-Başa Dön-

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları iktisabı, tescili, bu hakların korunması, vaki ihlalleri engelleme ve bu ihlallerden doğan maddi ve manevi zararları dava etme, sorumluları hakkında ceza davaları açma, suça konu malları müsadere etme, lisans devir sözleşmeleri hazırlama, bu sözleşmeye aykırılıkları dava etme.

-Başa Dön-

 

Deniz Hukuku

Tüm deniz aşırı ticaret anlaşmalarının yakından irtibatlı olduğu Deniz Hukuku alanında BALKAYA & BALKAYA sahip olduğu deneyim ile müvekkil şirketlere şu konularda hukuki hizmet vermektedir:

Çarter Parti (C/P) hazırlama, tip C/P ve konşimento (B/L)'lar hakkında hukuki görüş verme, gerekli gördüğü değişiklikleri yapma, ihtilaf çıkması halinde tatbik edilecek hukuku belirleme, gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma, deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı, C/P ihtilafları, çatma, yardım ve kurtarma, müşterek avarya, gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki, gemi siciline tescil ve sicilden terkin, gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.

-Başa Dön-

 

Gayrimenkul Hukuku

Taşınma mülkiyeti kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar, kooperatif işlemleri, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi, yabancılar adına Türkiye'deki gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi.

-Başa Dön-

 

Rekabet Hukuku Ve Anti-Dumping Soruşturmaları

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde açılmış veya yurtdışında mukim kurumlarca başlatılmış olan anti-dumping soruşturmalarının yürütülmesi ve işbu soruşturmalarda şirketlerin temsili.

-Başa Dön-

 

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sözleşmeleri hazırlamak ve incelemek, ihtilaf halinde tarafları mahkeme ve resmi makamlar önünde temsil etmek.

-Başa Dön-

 

Aile Hukuku

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, velayet ve vesayet davaları, vasi tayini, miras ve malvarlığı paylaşımı konularında hukuki hizmet vermek.

-Başa Dön-

 

© 2007 - 2013 Balkaya & Balkaya